banner 1

Статут 15 Громади

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Головним управлінням юстиції
у Вінницькій області
Наказ №365 від 05.06.2012
Свідоцтво №677
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим зборами 
Громадської організації 
«15 ГРОМАДА»
протокол від 26.05.2012

 СТАТУТ

Громадської організації
«15 ГРОМАДА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «15 ГРОМАДА» (далі – Організація) є місцевою неприбутковою громадською організацією, створеною як об'єднання громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим статутом, що здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», чинного законодавства та цього Статуту.
1.2. Офіційне найменування Організації:
Повне:
- українською мовою – Громадська організація «15 ГРОМАДА»;
- російською мовою – Общественная организация «15 ГРОМАДА»;
Скорочене:
- українською мовою - ГО «15 ГРОМАДА»;
- російською мовою - ОО «15 ГРОМАДА».
1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
1.6. Організація має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки в банківських установах. Символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку.
1.7. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
1.8. Організація є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.
1.9. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи і організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, а Організація в свою чергу не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ і організацій. Організація відповідає тільки належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
1.10. Організаційно-правова форма Організації: громадська організація.
1.11. Статус Організації: громадська організація з місцевим статусом. Діяльність Організації поширюється на територію Вінницької області України.
1.11.Місцезнаходження Організації: Україна, 12600, Вінницька область, Шаргородський район, м. Шаргород, вул. Будівельників, буд.7.


2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів; сприяння розвитку громадянського суспільства, засад регіональної демократії.
2.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання:
• сприяння розвитку громадянського суспільства, засад регіональної демократії;
• сприяння залученню підприємців та їх об'єднань до підготовки та ухвалення владних рішень, що стосуються підприємницької діяльності, на регіональному рівні;
• сприяння у формуванні єдиних, чітких та зрозумілих правил відносин між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролюючими органами та підприємцями на регіональному рівні;
• сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролюючих органів на регіональному рівні;
• здійснення спостереження за ходом виборчого процесу з метою забезпечення прозорості виборів та однакового застосування виборчого законодавства України, контролю під час проведення виборів народних депутатів України та інших виборів у встановленому чинним законодавством порядку.
• сприяння реалізації принципу прозорості та врахування громадської думки під час здійснення державної регуляторної політики, обов'язковості і своєчасності доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;
• сприяння розвитку свободи слова;
• сприяння виявленню, вивченню, пропагуванню та забезпечення реалізації корисних ініціатив громадян та юридичних осіб, які сприяють захисту законних прав та інтересів громадян України;
• участь у проведенні громадських заходів та проведення прес-конференцій у відповідності до чинного законодавства України на регіональному рівні;
• сприяння впровадженню державних програм та громадських ініціатив, спрямованих на захист прав та свобод громадян України на регіональному рівні;
• сприяння формуванню відкритого громадянського суспільства;
• сприяння захисту порушених прав своїх членів в суді;
• сприяння у формуванні регіональної кадрової політики, громадське обговорення кандидатів на посади в органах місцевої виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органах, виходячи виключно з принципів професійності, моральності та патріотизму;
• проведення громадських слухань та громадських експертиз проектів нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, надання розробникам цих проектів пропозицій про їх вдосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;
• звернення до Президента України, органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів місцевої влади, їх посадових осіб, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог Закону;
• сприяння створенню ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів місцевої виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації.
• розвиток партнерських відносин та поглиблення співпраці між органами місцевого самоврядування та громадськістю, забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;
• сприяння організації і проведенні науково-практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у галузі економіки, бізнесу та права;
• організація змістовного дозвілля членів Організації;
• сприяння соціально-економічному розвитку Вінницької області та підвищення добробуту її громадян.
2.3. Для досягнення своєї мети Організація має право:

• вносити пропозиції до органів влади і управління;
• брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
• брати участь у розробленні проектів рішень з питань гендерної рівності, що приймається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
• делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
• проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
• брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру для здійснення своїх статутних завдань;
• відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
• вносити пропозиції до органів влади і управління;
• розповсюджувати інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
• засновувати засоби масової інформації;
• представляти і захищати права та інтереси Організації, її членів у державних органах, установах, підприємствах, інших організаціях, судових органах;
• сприяти організації і матеріальній підтримці реалізації загальнодержавних, міжнародних програм, ініційованих державними і громадськими організаціями та установами;
• сприяти організації, оголошенню і проведенню конференцій, моніторингів, змагань, виставок;
• сприяти організації і проведенню спортивно-масових заходів, конкурсів, виставок, лекцій, семінарів у порядку, встановленому законодавством України;
• сприяти підтримці школам, клубам, спортивним закладам і організаціям;
• подавати до державних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів нормативно-правових актів, а також про необхідність їх перегляду;
• подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів нормативно-правових актів, брати участь у відкритих обговореннях питань;
• одержувати від державних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх діяльності;
• виступати учасником цивільно-правових відносин, вчиняти будь-які правочини, набуває і здійснює право власності на майно;
• відряджати для проведення переговорів, участі в конференціях, виставках, симпозіумах, семінарах, мітингах передбачених даним статутом членів Організації, та інших осіб за дорученням Організації;
• брати участь у політичній і громадській діяльності;
• сприяти створенню системи соціального і правового захисту підприємницької діяльності;
• засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних цілей;
• брати участь у громадській діяльності, налагоджувати зв'язки з державними органами влади і громадськими організаціями, може об'єднуватися з ними в асоціації, об'єднання;
• співпрацювати з іншими об'єднаннями громадян для розробки і реалізації проектів, програм відповідно до статутних завдань, залучати до співпраці спеціалістів, фахівців, науковців на договірних або добровільних засадах.


3.ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Засновниками Організації є фізичні особи, які мають право:
• обирати та бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у їх діяльності;
• брати участь у всіх заходах, які здійснюються Організацією;
• вносити пропозиції до всіх органів Організації з питань, що пов'язані з їх діяльністю;
• отримувати будь-яку інформацію, пов'язану з діяльністю Організації;
• вийти з членів Організації.
3.2. Засновники Організації зобов'язані:
• виконувати вимоги Статуту Організації;
• організаційно підтримувати діяльність Організації.
• виконувати рішення Правління та Загальних зборів Організації.
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ:
3.3. Членство в Організації є індивідуальним та колективним. Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, особи без громадянства, громадяни іноземних держав, які досягли 14-ти річного віку, колективні члени (колективи підприємств, установ та організацій), професійна діяльність яких сприяє розвитку Організації, які поділяють принципи та завдання Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Організації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Організації, а також своєчасно сплачують членські внески.
3.4. Для вступу в Організацію індивідуальні члени подають на ім'я Голови Правління свої особисті заяви та на його вимогу всі інші необхідні документи, які розглядаються на найближчому засіданні Правління. Прийом у члени (далі – прийом) Організації проводиться рішенням Правління двома третинами голосів. Колективні члени подають рішення колективу.
3.5. За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєно звання почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути науковець, політичний чи суспільний діяч, а також інша фізична особа, яка надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Організації.
3.6. Рішення про прийом до Організації або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дня подачі заяви.
3.7. Рішення про відмову у прийомі до Організації, а також про виключення з останньої може бути оскаржене до Загальних Зборів. Рішення Загальних Зборів є остаточним.
3.8. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням.
3.9. Членство в Організації припиняється у випадках:
• добровільного припинення членства (шляхом подання письмової заяви. Датою припинення членства є дата подачі заяви);
• виключення з членів Організації або автоматичного припинення членства в Організації за рішенням Правління, за наявності наступних підстав:
• невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління, або порушення правил і норм, прийнятих Загальними Зборами, Правлінням або Головою Правління, які є обов'язковими для всіх членів Організації;
• поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені не правдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Організації;
• накладення на члена Організації дисциплінарного стягнення у зв'язку з його професійною діяльністю;
• недотримання членом Організації стандартів етичної та професійної поведінки.
3.10. Припинення членства наступає автоматично у наступних випадках:
• виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;
• порушення обов'язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків; визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
• набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Організації, який скоїв умисний злочин;
• смерті особи.
3.11. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства майно та кошти, передані таким членом у власність Організації, поверненню не підлягають.
3.12. Вибуття зі складу членів не звільняє від раніше прийнятих взаємних зобов'язань, які не завершилися на момент вибуття.
3.13. Члени Організації мають право:
• одержувати інформацію про діяльність Організації; брати участь в обговоренні питань діяльності Організації; вносити пропозиції в органи управління Організації;
• брати участь у формуванні та реалізації програм Організації;
• обирати та бути обраним до керівних органів Організації;
• одержувати від Організації допомогу у захисті своїх законних прав та інтересів;
• користуватися усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація;
• члени Організації також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних Зборів.
3.14. Члени Організації зобов'язані:
• дотримуватися вимог даного Статуту;
• дотримуватись вимог чинного законодавства;
• дотримуватися норм професійної етики, затверджених Організацією;
• брати участь у роботі Організації;
• сплачувати вступні та членські внески в порядку та розмірах, визначених Загальними Зборами;
• виконувати рішення керівних органів Організації;
• нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.


4.СТРУКТУРА ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори, які скликаються Головою Правління Організації не рідше одного разу на рік, або в будь-який час на вимогу 1/3 членів Організації, а в період між Загальними Зборами - Правління Організації, яке є постійно діючим виконавчим органом Організації та вирішує всі питання діяльності у відповідності до своїх повноважень. Ревізійна комісія Організації є контролюючим органом Організації.
4.2. Загальні Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.
4.3. До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься:
• внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
• виключення з числа членів ( у випадку оскарження рішення Правління);
• визначення структури та складу виконавчих органів Організації;
• обрання та звільнення з посади Голови Правління Організації;
• заслуховування і затвердження звітів Голови Правління Організації, затвердження річних балансів;
• контроль за ефективним використанням майна організації, затвердження кошторисів, погодження правочинів, що укладаються Організацією з іншими контрагентами на суму, яка перевищує 10 000 грн;
• визначення основних напрямків діяльності Організації;
• реалізація права власності на кошти та майно організації;
• прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації;
• призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
4.4. Свої окремі повноваження Загальні Збори можуть делегувати Голові Правління Організації.
4.5. Кожний член Організації має один голос на Загальних Зборах.
4.6. Загальні Збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні. Збори вважаються такими, що відбулись, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 2/3 членів Організації. Усі рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів.
4.7. Штатний розклад Організації затверджується Загальними Зборами з урахуванням специфіки, обсягів і конкретних умов її роботи.
4.8. Правління Організації є постійно діючим виконавчим органом між Загальними Зборами, до складу якого входить: Голова Правління та два члени Правління.
4.9. Правління проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців.
4.10. Правління може приймати свої рішення, якщо на засіданні присутні більшість його складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів з числа присутніх. Персональний склад та строк повноважень Правління визначають Загальні Збори.
4.11. Правління Організації:
4.11.1. Здійснює відповідно до чинного законодавства та цього статуту господарське управління майном та коштами Організації; затверджує План заходів на рік;
4.11.2. Забезпечує виконання Організацією завдань, для здійснення яких її було створено;
4.11.3. Пропагує мету та завдання Організації та інформує громадськість про її діяльність;
4.11.4. Затверджує кошторис Організації, вносить до нього зміни, звітує перед Загальними Зборами про виконання кошторису;
4.11.5. Затверджує розмір вступних та членських внесків;
4.11.6. Затверджує символіку організації, та здійснює заходи для її державної реєстрації у порядку, що визначений Кабінетом Міністрів України;
4.11.7. Розглядає заяви про прийняття та виключення з членства в Організації;
4.11.8. Має право прийняти до свого розгляду та вирішити будь-яке питання, що має важливе значення з метою забезпечення діяльності Організації, за винятком лише тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів.
4.12. Поточне керівництво Організацією здійснює її керівник - Голова Правління, який обирається з числа членів Правління на Загальних зборах на трирічний строк.
4.13. Голова Правління Організації відповідно до даного статуту:
4.13.1. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Організації;
4.13.2. Організовує роботу Правління;
4.13.3. Вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
4.13.4. Забезпечує виконання основних перспективних напрямків діяльності Організації; представляє інтереси Організації у відносинах з державними органами та громадськими організаціями, а також у міжнародних зв'язках;
4.13.5. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
4.13.6. Здійснює раціональний добір і розстановку кадрів працівників;
4.13.7. Діє від імені Організації без довіреності;
4.13.8. Представляє Організацію в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Загальними Зборами за результати діяльності Організації;
4.13.9. Розпоряджається відповідно до чинного законодавства та цього статуту майном і коштами Організації;
4.13.10. організовує виконання кошторису Організації, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків та розпоряджається ними, має право першого підпису;
4.13.11. Застосовує заходи заохочення й дисциплінарні стягнення до працівників Організації;
4.13.12. Затверджує посадові обов'язки працівників, забезпечує ознайомлення їх з умовами праці, правилами внутрішнього і трудового розпорядку;
4.13.13. виконує інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного законодавства.
4.14. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами та складається з трьох осіб: голови комісії та двох членів, які обираються Загальними Зборами строком на п'ять років. До складу ревізійної комісії не може входити член Правління Організації, а також особи, що займають керуючі посади в організації (Голова, Заступник голови).
4.15. До повноважень ревізійної комісії належить:
- здійснення контролю за діяльністю Організації.
- перевірка звітів та фінансової документації Організації, підготовка по ним висновків;
- доступ до всіх документів Організації;
- проведення ревізії майна Організації;
- контроль за правильністю витрат коштів Організації за призначенням;
- ініціює скликання Загальних Зборів Організації.
4.16. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання ревізійної комісії визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини від загальної кількості членів ревізійної комісії.
4.17. Рішення ревізійної комісії Організації приймаються простою більшістю голосів.
4.18. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам Організації, яким надаються матеріали перевірок.


5.ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ.

ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ
5.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його
статутної діяльності.
5.2. Майно та кошти Організації складають:
• безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
• пасивні доходи;
• інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Організація у процесі своєї діяльності має право:
• самостійно розпоряджатися власними коштами відповідно до свого Статуту;
• розвивати власну матеріальну базу;
• володіти, користуватися й розпоряджатися власним майном відповідно до законодавства та Статуту;
• діяти в інших питаннях, якщо це не суперечить чинному законодавству та Статуту.
5.4. Витрати на утримання Організації провадяться відповідно до кошторису, затвердженого Загальними Зборами. Організація веде поточний і бухгалтерський облік своєї роботи, статистичну звітність, подає фінансові звіти відповідно до чинного законодавства.
5.5. Кошти та майно Організації використовуються для виконання статутних завдань.
5.6. Контроль за використанням коштів Громадської організації здійснюється Загальними зборами, шляхом розгляду звітності, поданої Головою правління на своїх зборах.
5.7. Організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ. Організацій, заснованих підприємств.
5.8. Кошти та інше майно Організації, в тому числі при ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
5.9. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.
5.10. Організація та створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в податкових органах та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.


6. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

6.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази та за згодою членів організації, Організація має право встановлювати прямі зв'язки й укладати угоди про співробітництво в організації захисту і забезпечення конституційних прав, свобод та інтересів членів Організації з підприємствами, навчальними закладами, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.


7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Організації здійснюєтеся шляхом її ліквідації (саморозпуск, примусовий розпуск) або реорганізації ( злиття, приєднання, поділ, перетворення).
7.2. Припинення діяльності Організації може відбуватися за рішенням Загальних Зборів або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
7.3. У разі реорганізації вносяться відповідні зміни до Статуту.
7.4. Питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними Зборами, якщо за це проголосувало не менш ніж 2/3 членів (їх представників), присутніх на Загальних Зборах.
7.5. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, її правонаступникам, відповідно до передавального акту або розподільчого балансу.
7.6. Припинення діяльності Організації шляхом ліквідації проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Загальними Зборами або судом. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за заподіяну шкоду Організації, її членам, третім особам згідно з чинним законодавством України.
7.7. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними Зборами Організації.
8.2. Зміни до установчих документів Організації підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру.

Пошук по сайту

vstypai

videogallery

Pravo

fotogallery

videogallery